یک خط عمودی

یک خط افقی

هر دو آبی

بعد از سه دقیقه

هیچ چیز مثل سابق نخواهد بود